PLAYER ->

radiospacja

Teraz gra/my

Tytuł

Wykonawca


Posłuchaj, To Wolność – Regulamin Akcji

Regulamin Akcji „POSŁUCHAJ, TO WOLNOŚĆ” I KONKURSU „PO(d)PISZ SIĘ POD WYBOREM”
$ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji „Posłuchaj, to wolność” i konkursu „PO(d)PISZ SIĘ POD WYBOREM” (zwanych dalej „Akcją” i „Konkursem”) jest Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Współorganizatorem Akcji i Konkursu jest Radiospacja Sp. z o.o., ul. Janusza Korczaka 8 / 70, 05-800 Pruszków, Polska (zwany dalej „Współorganizatorem”)
 3. Fundatorem nagrody w postaci Singla Wolności jest Dom Spotkań z Historią
 4. Fundatorem nagrody w postaci kuponów zniżkowych (100%) na bilety na wystawę „Jarocin – Stacja Wolność!” jest spółka Cały ten Rock Sp. z o.o., ul Gen. Mariusza Zaruskiego 1, 00-468 Warszawa, Polska (zwana dalej „Partnerem”).
 5. Akcja i Konkurs prowadzone na stronie towolnosc.radiospacja.pl (zwanej dalej „Stroną Akcji”.
 6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji
  na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
  $ 2 ZASADY AKCJI
 7. Głosowanie trwa od 4 czerwca 2021 od godziny 12:00 do 15czerwca 2021 do godziny 23:59.
 8. Głosowanie odbywa się na stronie towolnosc.radiospacja.pl
 9. Celem akcji jest wyłonienie zestawu dwóch piosenek, których nowe wykonania zostaną następnie nagrane przez Gabrielę Kulkę i Paulinę Przybysz i ukażą się na specjalnym winylowym wydawnictwie, z 5 zestawów do wyboru (zwanych dalej „Zestawami”)
 10. Każdy głosujący ma do wykorzystania 5 głosów.
 11. Na jeden Zestaw głosujący może zagłosować tylko raz.
 12. Głos oddaje się poprzez kliknięcie „Głosuj” pod jedną z piosenek z wybranego Zestawu.
 13. W przypadku wątpliwości i problemów technicznych – 2 głosy z tego samego
  numeru IP oddane na ten sam zestaw liczone są jako jeden głos.
 14. W przypadku remisu pomiędzy Zestawami w momencie zakończenia głosowania – o zwycięskim Zestawie zadecyduje Komisja złożona z
  przedstawicieli Organizatora, Współorganizatora i Partnera.
 15. Wybrany Zestaw zostanie ogłoszony do dnia 17 czerwca na stronach
  Organizatora i Współorganizatora oraz w ich mediach społecznościowych.
  $ 2 UCZESTNICY KONKURSU
  Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 222 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami posiadającymi aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 16. Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 17. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, Współorganizatora i Partnera.

$ 3 NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano 75 NAGRÓD:
  a. 50 NAGRÓD I STOPNIA.
  Na nagrodę I STOPNIA składa się:
  i. Limitowana płyta winylowa wydana przez DSH w trzecim kwartale 2021 roku – o wartości 100 PLN.
  ii. Kod zniżkowy 100% na bilet na wystawę „Jarocin – Stacja Wolność!” – o wartości 30 PLN.
  b. 25 NAGRÓD II STOPNIA
  i. Kod zniżkowy 100% na bilet na wystawę „Jarocin — Stacja
  Wolność!” – o wartości 30 PLN.
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę
  innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu
  ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
  $ 4 MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 4. Konkursjestdostępnynastronietowolnosc.radiospacja.pl
 5. Konkurs trwa od od 4 czerwca 2021 od godziny 12:00 do 15 czerwca 2021 do godziny 23:59.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o zwycięstwie najpóźniej do 20 czerwca 2021 do godziny 23.59.
  $ 5 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 7. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  a. Wypełnienie dostępnego na stronie towolnosc.radiospacja.pl formularza, w którym Uczestnik poda uzasadnienie swojego wyboru
  Zestawu piosenek w Akcji „Posłuchaj, to wolność”.
 8. Uczestnik może zamieścić dowolną liczbę zgłoszeń w trakcie trwania Konkursu.
  $ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 9. DostępdoKonkursujestbezpłatny.
 10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz
  poprawne wykonanie zadania opisanego w $ 5. Ust. 1 Regulaminu.
 11. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator na drodze wyboru najbardziej kreatywnej odpowiedzi na zadanie konkursowe opisane w $ 5. Ust. 1 Regulaminu.
 12. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 50 laureatów Nagrody I Stopnia i 25 laureatów Nagrody II Stopnia.
 13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany w formularzu konkursowym.
 14. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
 15. Nieodebrane Nagrody przechodzą do dyspozycji Organizatora.
  $ 7 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 17. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem
  a. ingerują w mechanizm działania Akcji lub Konkursu;
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony.
  $ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 21. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Współorganizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, a przechowywane będą przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 22. Administratorem danych osobowych jest Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa oraz Radiospacja Sp. z o.o., ul. Janusza Korczaka 8 / 70, 05-800 Pruszków, Polska. Przekazujący dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych (oraz ich usunięcia z dostępnych źródeł), realizowanego poprzez zgłoszenie takiego żądania w formie pisemnej na adres Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa lub w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej Abi@dsh.waw.pl.
 23. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie adresu e-mail jest konieczne do kontaktu w przypadku wygranej, a podanie następnie danych do korespondencji jest konieczne w przypadku odbioru Nagrody I stopnia.
 24. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu, w tym zgodę na przekazanie danych osobowych na zasadach i w zakresie opisanym powyżej.
 25. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
  $ 9. PRAWA AUTORSKIE
 26. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 27. Wraz z przekazaniem zgłoszenia w Konkursie, Uczestnik przekazuje niewyłączną, niegoraniczoną w czasie, niedopłatną licencję z prawem do sublicencji na używanie przez Organizatora treści Uzasadnienia napisanego przez Użytkownika, szczególnie w celu promowania Konkursu, informowania o nim, podsumowania i ogłoszenia wyników.
  $ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 28. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 29. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 30. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 31. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs PO(d)PISZ SIĘ POD WYBOREM”
 32. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
  $ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 33. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2021 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2021.
 34. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 35. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 36. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach na oficjalnej stronie Organizatora: www.dsh.waw.pl
 37. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.dsh.waw.pl, towolnosc.dsh.waw.pl i towolnosc.radiospacja.pl